Renejevo brezno – spodnji deli / lower parts

Preskoči na galerijo!

Na voljo je tudi predstavitev celotnega sistema Renejevo brezno – P4.
Preberete si pa lahko tudi članek Foto odprave v globoke ferajnove jame in pogledate posnetek predavanja na YouTube.

Ker je prejšnja foto odprava v P4 odlično uspela, smo začeli razmišljati o novi foto odpravi, ki bi zajela še ne fotografirane dele Renejevega brezna od bivaka P’r Gabrčku (-700 m) navzdol vse do Copacabane (plaža pri končnem sifonu na -1240 m). Ker je bila poleti odkrita povezava med Renejevim breznom in P4, smo se odločili, da bo foto ekipa vstopila skozi Renejevo brezno in poslikala manjkajoče dele do povezave s P4, nato pa izstopila skozi P4. Vse skupaj naj bi trajalo 5 dni in bi potekalo v okviru večje raziskovalne odprave v času Božično – novoletnih praznikov. Seveda je bilo prej treba rešiti nekaj logističnih problemov. Povezava med Renejevim breznom in P4 še ni bila povsem opremljena. Poleg tega se je tudi izkazalo, da so nekatere ožine na povezavi zanesljivo preozke zame. Opremljanje in širjenje Povezave sta prevzela Lojze in Vid. Tudi Renejevo brezno bi bilo treba na več mestih preopremiti, kar so prevzeli trije naši prijatelji Rok, Mitja in Ambrož.

V četrtek, 26. decembra nas je žičnica odpeljala do postaje D. Kljub zelo težkim nahrbtnikom smo se prebili do jamarskega bivaka. Pri tem nam je pomagala zunanja ekipa Matevž H., Tjaša V in Juretov prijatelj. Zgodaj popoldne naslednjega dne smo v Renejevo brezno vstopili člani foto ekipe Jaka, Klemen, Nika in Uroš. Do bivaka P’r Gabrčku na -700 m smo prišli precej hitro in tam prespali. Naslednjega dne smo začeli s fotografiranjem.

Jump to the Gallery!

Our previous expedition to P4 was great success, so we started to think about new photo expedition, that would cover not yet photographed parts of cave Renejevo brezno (Renee’s Abyss) from camp called P’r Gabrčku (-700 m) all the way down to Copacabana (beach at the final sump at -1240 m). During the last summer our club discovered a connection between Renejevo brezno and P4, so we decided that photo team would enter through Renejevo brezno and photo-document missing parts of the cave down to connection with P4 and then exit the system through P4. Everything should last for five days and should be carried out within the framework of a larger research expedition during the Christmas holidays. However, some logistics problems had to be solved before. The connection between Renejevo brezno and P4 has not yet been fully rigged. It also turned out that some squeezes on the Connection have proven to be too narrow for me. Lojze and Vid volunteered to rig and enlarge the passages. Also Renejevo brezno needed some re-rigging, which was taken over by our friends Rok, Mitja and Ambrož.

On Thursday, December, 26th Kanin cableway took us to the D station. Despite very heavy backpacks we managed to the Cavers’ hut near the cave entrance. Surface team helped us to carry all the equipment. Photo team Jaka, Klemen, Nika and me entered the cave Renejevo brezno next day in the early afternoon. We were quickly at the P’r Gabrčku camp (-700 m), where we slept. Next day we started photographing the cave.

Renejevo brezno pod Gabrčkom je precej zapleteno in tudi precej fizično napornejše. Do Gabrčka »padeš« 700 m globoko po sistemu brezen, ki jih prekine le ena kratka ožina. Nižje pa se izmenjujejo brezna in horizontalni fosilni deli, polni blata.

Cave Renejevo brezno below the first bivouac becomes much more complicated and also physically more exhaustive. One just “falls” 700 meters to the bivouac through the system of pits that is interrupted by just one short squeeze. Lower down pits start to interchange with fossil passages, full of mud.

Na enem mestu smo že mislili, da smo prišli do zloglasne ožine Binine špranjce, vendar je bilo do tja še kar nekaj truda. Špranjca je upravičila svoj sloves – da sem prišel skoznjo, je bilo potrebnega precej preklinjanja. Še dve brezni in na globini -1160 m smo prišli do horizontalnega vodnega toka imenovanega Kaliktar (besedna igra na temo kolektor).

At one point we thought we were already at the notorious Binina špranjca squeeze (Bina’s slit squeeze), but there was still much work to actually get there. Špranjca squeeze justified its reputation – to get through it took me a lot of swearing. Another two pits and at -1160 meters we got to horizontal water stream called Kaliktar (word play meaning collector).

Na prvem primernem mestu smo si privoščili malico, ki nam je vsaj malo povrnila že precej iztrošene moči. Po malici smo nadaljevali s fotografiranjem po Kaliktarju. V tem delu je maksimalna širina Kaliktarja res 2-3 m, ampak razen na res kratke razdalje, pot ves čas prekinjajo podori skozi in preko katerih se je treba prebijat. Največji tak podor je zloglasni Minotavrov skalnjak. Pot skozi navaljeno skalovje metrskih dimenzij sta naša vodnika Jaka in Klemen brez večjih težav našla. Nato je sledila še zadnja težava – nizek prehod tik nad vodo, ki pa nam zaradi nizkega vodostaja ni delal večjih težav.

Soon we stopped to have a snack, which somewhat refilled our depleted strength. After snack we continued to take photos in the Kaliktar. Maximum width of the corridor with stream here is about 2 to 3 meters, but most of the time one have to climb over and under big rocks that block the passage. One of the biggest breakdowns is called Minotavrov skalnjak (Minotaur’s rock garden). Our guides Jaka and Klemen found the way through the maze of huge rocks without any problems. After that we had to overcome the last problem – passage above the water with a very low ceiling. Fortunately low water level made this quite easy.

Prespali smo na bivaku Golobnjak, ki je 90 m nad Kolektorjem. Tretji dan je bil namenjen fotografiranju Copacabane (-1240 m) in preostanka Kolektorja. Ker smo šli prejšnjo noč pozno spat in ker smo bili od prejšnjega dne precej utrujeni, smo vstali šele okrog enajstih. Po zajtrku smo se od bivaka spustili nazaj do kolektorja. Čez kakšnih dvajset minut plezanja po velikanskih balvanih se je prostor odprl in globoko pod seboj smo zaslutili Copacabano.

That night we slept at Golobnjak camp (Pigeon house camp) some 90 meters above the stream. On the third day we planned to photograph Copacabana (-1240 m) – sandy beach of the final sump – and the remaining part of the Kaliktar. Because we went to bed late last night and because we were still tired from the previous day, we did not get up until eleven. After breakfast we descended back to the stream. After about twenty minutes of climbing the giant boulders, the space opened up, and deep below, we caught a glimpse of Copacabana.

Copacabana je res impozantna. Sam prostor je nekoliko manjši od Infinituma v P4 in se spušča poševno proti sifonskemu jezeru Mattovega sifona pod istim kotom, kot padajo skladi. To daje celotnemu prostoru dodatno perspektivo. Skale so zaradi vode precej temne, razpoke pa so marsikje zapolnjene z fino mivko. Po dvournem fotografiranju smo si privoščili malico na plaži, potem pa se pričeli vračati proti bivaku. Na poti smo še malo slikali.

Copacabana is really impressive. The space itself is slightly smaller than the Infinitum in P4 and slopes obliquely toward the lake of Matt Sump at the same angle as the rock layers. This gives the whole space an additional perspective. The rocks are quite dark because of the water, and the cracks are often filled with fine sand. After a two-hour photo shoot, we had a snack on the beach and then started to return towards the bivouac. We took some more pictures along the way.

Naslednjega dne smo se odpravili skozi Povezavo (med Renejevim breznom in P4). Rovi proti Povezavi so precej blatni in ne preveč estetski, vendar smo tudi tu naredili nekaj fotografij, saj smo želeli čimbolj dokumentirati celotno jamo. Posneli smo tudi slovesno otvoritev Povezave. Nadaljevali smo do bivaka v Infinitumu, kjer smo srečali ekipo, ki je delala v tem delu jame. Slišali smo kratko poročilo o novih odkritjih, nato pa smo se pregrupirali in tako smo Ester, David, Nika in jaz odšli do Hustona, ostali pa so prespali v Infinitumu.

The next day we made our way through the connection between Renejevo brezno and P4. The passages through the connection are quite muddy and not too aesthetic, but we also took some photos here as we wanted to document the entire cave as much as possible. We also recorded the official opening ceremony of the Connection. We continued on to the camp at the Infinitum, where we met a team that worked in that part of the cave. We heard a brief report of the new discoveries and then regrouped. So Esther, David, Nika and I went to Huston camp, and the rest of the team slept in the Infinitum.

Zadnji dan odprave smo se odpravili proti površju. Nika je šla hitro naprej, mi trije z Ester in Davidom pa počasi za njo. Nekje na polovici poti so nas prehiteli še ostali člani ekipe iz Infinituma. Izstopili smo, ko se je že mračilo. Zadnji dan odprave je bil tudi zadnji dan v letu 2019 in kljub naporom preteklih dni smo silvestrovali še pozno v noč. Naslednjega dne smo se z žičnico vrnili v dolino.

Brez požrtvovalne foto ekipe ne bi bilo teh posnetkov. Enako velja za vse podporne ekipe, ki so opremile in razširile Povezavo, preopremile Renejevo brezno ter pomagale pri nošnji opreme. Izvedba foto odprav bi bila bistveno težja tudi brez pomoči podjetja Sončni Kanin, ki nam je omogočilo transport ekipe in opreme. Prav tako pa smo hvaležni tudi vsem, ki vzdržujejo in skrbijo za jamarski bivak na Kaninu.

On the last day of the expedition, we headed towards the surface. Nika was fast forward, and Ester, David and I followed slowly after her. Somewhere halfway there were other Infinitum team members overtaking us. We got out when it was already dark. The last day of the expedition was also the last day of 2019, and despite the efforts of the past days, we celebrated late into the night. The next day we returned to the valley by cable way.

Without the sacrifies of the photo team I would not be able to take these photos. The same applies to all support teams that have rigged and enlarged the Connection, re-rigged cave Renejevo brezno and help to carry the equipment. Photo expedition would have been much harder to do without the help of Sončni Kanin Company, which helped us to transport our team and equipment. We are also grateful to all those who maintain and care for the cavers hut on Kanin.

Foto ekipa / Photo team: Jaka Flis, Klemen Kramar, Nika Pišek Szillich, Uroš Kunaver
Opremljanje in širjenje Povezave / Enlarging and rigging of the Connection: Špela Borko, Behare Rexhepi; Lojze Blatnik, Vid Naglič
Preopremljanje / Re-rigging Renejevega brezna: Mitja Mršek (JK Borovnica), Rok Stopar (JD Dimnice), Ambrož Ileršič (JD Rakek)
Ekipa na poti navzgor / Team on the way up: Ester Premate, David Škufca
Pomoč pri nošnji opreme / Assistance with carrying equipment: Matevž Hreščak, Tjaša Vezovnik
Organizacija celotne odprave / Organization of the entire expedition: Špela Borko, Matic Di Batista


Pretekle foto akcije v sistemu Renejevo brezno – P4 / Previous photo excursions and expeditions to the system Renejevo brezno – P4:
Renejevo brezno do Gabrčka / Cave Renejevo brezno to bivouac Gabrček
P4 do -230 m / Cave P4 to -230 m
P4 do Hustona / Cave P4 to bivouac Huston
P4 do Infinituma / Cave P4 to Infinitum


Oglejte si še predstavitev celotnega sistema Renejevo brezno – P4.
Preberite si pa tudi članek Foto odprave v globoke ferajnove jame in pogledate posnetek predavanja na YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published.